ULUSAL YETERLİLİKLERDE SINAV VE BELGELENDİRME

 

    ‘’Beyaz Belgelendirme Ticaret Limited Şirketi Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.

 

      Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.”

 

MYK web sitesine ulaşmak için tıklayınız... 

 

Ulusal yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız...

 

 "Beyaz Belgelendirme Ticaret Limited Şirketi" 21.01.2020 tarihinde AB-0318-P  akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 05.08.2020 tarihinde YB-246 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.

MYK Yetki Belgesi için tıklayınız...

 

Beyaz Belgelendirme tüm sektörlerin gelişimi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini temel alarak mesleki yeterlilik ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla kalite ve verimlilik odaklı çalışmalarını başlatmıştır. Beyaz Belgelendirme  personel belgelendirme sürecini adil, etik, tarafsız ve herhangi bir  çıkar ilişkisinden bağımsız olarak güvence altına almayı ve oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmayı ilke edinmiştir. 

Beyaz Belgelendirme kurulan sınav ve belgelendirme sistemini, ulusal ve uluslararası alanda kabul edilmesini amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışına uygun bir yönetim sistemi esas alınarak TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardına uygun sistem el kitabı ve ilgili dokümanları hazırlamıştır.

Beyaz Belgelendirme  faaliyetlerini tanıtan, hızlı ve sağlıklı erişimi sağlayan www.beyazbelgelendirme.com.tr internet sayfası, düzenli olarak güncellenmekte ve yeniliklerle hizmete devam etmektedir.

Beyaz Belgelendirme  faaliyetlerini “Sürekli İyileştirme” yaklaşımıyla yürütmektedir. Bu amaçla riskler en aza indirgenerek, çözüme en kısa sürede ulaşmak amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili diğer STK'lar dâhil olmak üzere tüm paydaşlarla sürekli bilgi paylaşımı ve iletişimde olmak ilke edinilmiştir.

Sürekli iyileşme ve gelişme için gerekli şartlardan birisi hayat boyu öğrenmedir. Bu nedenle kişi ve kuruluşlar öğrenmeye ulaşma kanallarını açık tutmalı, öğrenilen bilgiyi güncellemeli ve bu bilginin kıyaslamasını yapabilmelidir. Beyaz Belgelendirme  bu maksatla personelin edindiği öğrenimin, ulusal ve uluslararası kanunlara, yönetmeliklere, standartlara dayanarak, kıyaslanabilirliğini sağlayıp değerlendirerek personel yetkilendirilmesini sağlamak ve böylelikle eğitim ve istihdam ilişkisinin etkinliğini artırmak amacı ile kurulmuştur.

Beyaz Belgelendirme  TS EN ISO/EC 17024:2012 standardına, MYK ve akreditasyon kurumunun rehberlerine göre hazırladığı sistem ile hizmet verdiği sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda, sektörde çalışan ve/veya çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilikler çerçevesinde var olan niteliklerini bağımsız ve tarafsız kurallar çerçevesinde, belirlenmiş ulusal ve uluslararası standartları temel alarak ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmektir.

          Beyaz Belgelendirme ’nin faaliyetleri:

a)   Ulusal mesleki yeterlilik sistemi ve çerçevesinde, ulusal ve uluslararası yeterliliklere, bağımsız ve tarafsız kurallara dayalı sınav ve belgelendirme yapmak,

b)   Ölçme ve değerlendirme sonuçları, ilgili mevzuat ve akreditasyon kurallarına uygun olarak soru bankaları, teorik ve pratik sorular hazırlamak, var olanları revize etmek,

c)    Faaliyet konusunda yer alan tüm çalışmaların yürütümünde ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek gerekli revize çalışmalarını yapmak,

d)   Belgelendirme yaptığı sektörlerde işgücü ihtiyaçları ve nitelikleri konusunda veri bankası oluşturarak talep halinde kişi ve kurumlara yardımcı olmak.

şeklinde belirlenmiştir.