BELGE GÖZETİM TALİMATI

 

1. TANIM AÇIKLAMALARI

1.1. Portfolyo: Mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan; kişinin daha önce almış olduğu eğitimlere ve yapmış olduğu çalışmalara ilişkin kanıt ve kayıtları içeren dosyayı ifade eder.

1.2. Başvuru Sahibi: MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresinin sonunda belgesini yenilemek amacıyla Beyaz Belgelendirme’ye başvuru yapan kişiyi,

1.3. Belge: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Beyaz Belgelendirme’ nin gerçekleştirdiği sınavlarda başarılı olan kişi için düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini,

1.4. Belge Yenileme: Belgesinin geçerlilik süresi sonunda kişinin mesleki yeterliliğini devam ettirdiğinin değerlendirilmesi ve mesleki yeterliliğini kanıtlayan kişinin yeniden belgelendirilmesi faaliyetlerini,

1.5. Gözetim: Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde kişinin mesleki yeterliliğinin izlenmesine ve doğrulanmasına yönelik faaliyetleri,

 

 

 

2. AMAÇ ve KAPSAM AÇIKLAMALARI

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almış kişilerin mesleki yeterliliklerini sürdürüp sürdürmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen gözetim ve belge yenileme faaliyetlerinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerinin ve Beyaz Belgelendirmelendirmenin yerine getirmeleri gereken usul ve esasları kapsar.  Bu usul ve esaslar, belgesini yenilemek isteyen MYK mevzuatı dâhilinde TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi çerçevesinde ulusal yeterlilikler bazında mesleki yeterlilik personel belgelendirme usul ve esaslarını belirler.

 

 

 

3. SORUMLULUK

İlgili birim Karar Vericisi, KYT ve Belgelendirme Sorumlusu başta olmak üzere diger personel destek hizmeti vermekle yükümlüdür.  

 

 

 

4. UYGULAMA

 

4.1. Gözetim faaliyetlerine ilişkin genel şartlar

 

 • Gözetim faaliyeti işlemleri Belgelendirme Sorumlusu-Sınav Sorumlusu tarafından, KV onayı ile  yürütülür. Gözetim sürecinde belgenin askıya alınması veya gözetim sürecini uygun olarak tamamlamasına yönelik kararların tamamı KV tarafından verilir, yazılım/MYK portal üzerindeki işlemler KV kararına bağlı olarak Belgelendirme Sorumlusu-Sınav Sorumlusu eş zamanlı kayıt altına alınır ve bildirilir.

 • Dayalı olduğu uluslararası standartlarda gözetim şartı tanımlanmış olan ulusal yeterliliklerde, kişinin belgesini düzenlemiş olan Beyaz Belgelendirme tarafından ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen gözetim sıklığına ve yöntemine uygun şekilde gözetim yapılır. Bu istisnalar dışındaki ulusal yeterliliklerde gözetim yapılmaz.
 • İlgili ulusal yeterlilikte belirtilmiş gözetim dönemlerinde Beyaz Belgelendirme belgeli kişiye son gözetim tarihin yaklaştığını ve gözetim şartlarını yazılım üzerinden periyodik ve otomatik olarak olarak (bir ay- onbeş gün- bir hafta) sms yolu ile iletilir.  Kişiden belgesinin geçerli olduğu süre boyunca ilgili alanda çalıştığını gösterir kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu)  Belgelendirme Sorumlusu – Sınav Sorumlusu tarafından  Belge Gözetim Değerlendirme Formu (PR.9 FR.7) ile talep edilir. Talep edilen tüm gözetim faaliyetleri KV tarafından yazılım üzerinden izlenir.  
 • Belgeli kişinin çalışma kayıtlarını gözetim süreci içerisinde Beyaz Belgelendirmeye posta veya internet yolu ile iletmesi gerekir. İletilen kayıtlar öncelikle  Belgelendirme Sorumlusu – Sınav Sorumlusu tarafından incelenir. Yetersiz görülür ise belgeli kişi ile tekrar iletişime geçilerek yeterli hale getirilmesi için talepte bulunulur. Bu süreçte KV ile iletişim halinde olunur.  Gözetim süresi tamamlanan belgeli kişinin gözetime uygunluk kararı KV tarafından değerlendirilir, uygun ve yeterli bulunursa belgenin geçerliliği sürdürülür. Gözetim belge ve kayıtlarında yanıltıcı ve yanlış bilgilerikasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen kişinin mesleki yeterlilik belgesi derhal iptal edilir.
 • Belgeli kişinin çalışma kayıtlarını verilen süre içerisinde iletmemesi veya eksik iletmesi durumunda ilgili alan KV’si kişinin belgesini, geçerlilik süresi sonuna kadar askıya alır. Gözetim şartları karşılayamadığından belgenin askıya alınma hali belgesi askıya alınan kişiye yazılım üzerinden otomatik olarak sms yolu ile iletilir. Belgesi askıya alınan kişinin çalışma kayıtlarını belgenin geçerliliği sona ermeden önce iletilmesi ve KV tarafından değerlendirilerek uygun görülmesi hâlinde yeniden geçerli duruma getirilir. Belgeli kişinin vefat etmesi durumunda kişinin belgesi iptal edilir.

 

4.2. Belge yenileme faaliyetlerine ilişkin genel şartlar

 • Belge yenileme başvuru dönemi, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay sonra sona erer.
 • Beyaz Belgelendirme; çalışma kayıtları değerlendirmesiyle belge yenilemede belge yenileme başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde başvuruyla ilgili değerlendirme ve karar verme işlemlerini, sınavla belge yenilemede ise belge yenileme başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde başvuru değerlendirme, sınav yapma ve karar verme işlemlerini tamamlar.
 • Belge yenileme tek sefere mahsus bir faaliyet olmayıp kişinin yenilediği her belge için geçerlilik süresi sonunda yeniden belge yenileme hakkı bulunur. Belgenin yenilenebilmesi için mevcut belgenin askıya alınmış veya iptal edilmiş olmaması gerekir. Geçerlilik durumu askıda olan belgeler için askı durumunun kaldırılma tarihinden itibaren belgenin geçerlilik süresinin bir yıl sonrasına kadar belge yenileme yapılabilir.
 • Beyaz Belgelendirme; belge yenileme işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini ‘MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim Ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul Ve Esaslar’ ile yetki kapsamında yer alan ulusal yeterliliklerinde belirtilen belge yenileme şartlarına uygun şekilde işbu talimat ile tanımlamıştır.  Belge yenileme için başvuru yöntemini ve başvuru evrakları www.beyazbelgelendirme.com.tr  internet sitesinde bu talimat ile yayımlanmıştır. Ulusal yeterlilik bazında talep edilecek evraklar iş bu talimatın alt sayfalarında tanımlanmış olup Beyaz Belgelendirmeye belge yenileme yaptırmak isteyen kişiler tarafından teslim edilecektir.
 • Beyaz Belgelendirme belge yenileme işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini; MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar ile yetki kapsamında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de belirtilen belge yenileme şartlarına uygun şekilde bu talimat ile tanımlamıştır.
 • Beyaz Belgelendirme; belge vermiş olduğu kişilerin belge yenileme dönemi başladığında, söz konusu kişilere belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmak üzere olduğunu ve belge yenilemek için izlemeleri gereken adımları bildirir. Bildirimleri SMS, telefon gibi iletişim araçlarıyla yapar. İletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmemiş kişilerle irtibata geçememesi durumunda Beyaz Belgelendirme’nin herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz, talep edilmesi hâlinde Beyaz Belgelendirme söz konusu kişilere bildirim yapmış olduğunu gösterir kanıt ve kayıtları MYK’ya sunar.
 • Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi tarafından belge masraf karşılığının Beyaz Belgelendirme’ye ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde Beyaz Belgelendirme, MYK’nın belirlediği yönteme uygun şekilde başvuru sahibi için belge talebini MYK’ya iletir.
 • Belge yenileme sonucunda başvuru sahibi için yeni bir belge düzenlenir. Belge yenileme karar tarihi mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden önce ise yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde mevcut belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden bir sonraki gündür. Belge yenileme karar tarihi mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra ise yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge yenileme karar tarihidir.
 • Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat, bilgi değişikliği vb. olması durumunda, o belgenin kullanımına son verilmeli ve Beyaz Belgelendirmeye belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunmalıdır. Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, kayıp ilanı vererek o ilanla birlikte Beyaz Belgelendirmeye bilgi vermek zorundadır. Bu hallerde; belge sahibi tarafından ücret tarifesinde belirtilen ‘sınavsız belge yenileme ücreti’ tutarının Beyaz Belgelendirmeye yatırılmasına müteakip beş iş günü içerisinde Beyaz Belgelendirme Kuruma belge yenileme talebinde bulunur. Kurumun belgeyi onaylaması ve iletmesi halinde belge teslim süreçleri PR.9 Belgelendirme Prosedürü ‘4.1.3Mesleki Yeterlilik Belgesi Teslimi’ maddesine uygun şekilde yürütülür. 

 

4.3. Belge yenileme başvurusu

 

 • Çalışma kayıtları değerlendirmesiyle belge yenileme başvuruları mevcut belgeyi düzenlemiş olan Beyaz Belgeledirme’ye yapılır. Sınavla belge yenileme başvuruları ise Beyaz Belgelendirme’ye yapılabilineceği gibi belgenin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinin tamamında en az bir yıl süresince sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmüş olan farklı bir yetkilendirilmiş kuruluşada yapılabilir.

 

 • Başvuru sahibi, ücret tarifesinde belirtilen belge yenileme başvuru ücretini veya belge yenileme sınav ücretini Beyaz Belgelendirme’ye öder ve aşağıda belirtilen yöntem ve kurallara uygun olarak istenen evrakları Beyaz Belgelendirme’ye iletir.

 

 • Belge yenileme başvurusu, başvuru dönemi içerisinde Beyaz Belgelendirme’ye yapılmalıdır. Başvuru dönemi, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay sonra sona erer. Başvuru dönemi başlangıç tarihinden önce ve bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belge yenileme faaliyetleri aşağıda belirtilen yöntemlerden başvuru sahibinin tercih ettiği birine göre gerçekleştirilir;

 

4.3.1. Çalışma kayıtları değerlendirmesiyle belge yenileme

 

 • Beyaz Belgeledirme çalışma kayıtlarıyla belgesinin yenilenmesini talep eden kişilerden ilgili ulusal yeterliliğin ‘belge yenileme’ kısmında belirtilen evrakları teslim etmesini ister. İlgili çalışma kayıtları ve süreleri ilgili yeterlilik bölümünde verilmiştir. Başvuru sahibinin sunmuş olduğu çalışma kayıtları, belgeli kişinin yeterliliğini sürdürüp sürdürmediği ve güncel belgelendirme programı şartlarına uyum gösterip göstermediği Beyaz Belgelendirme tarafından değerlendirilir. Çalışma kayıtlarının uygun ve yeterli bulunmaması hâlinde Beyaz Belgelendirme başvuru sahibinden eksiklikleri gidermesini ister.

 

 • Beyaz Belgelendirme, belge yenileme başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde başvuruyla ilgili değerlendirme ve karar verme işlemlerini tamamlar. Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibinden belge masraf karşılığı tahsil edilir.

 

 • MYK Web Portal üzerinden sınavsız belge yenileme bölümü üzerinden işlemleri gerçekleştirir.

 

 • Çalışma kayıtları değerlendirmesiyle belge yenilemek isteyen başvuru sahibi, mevcut belgesinin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinden farklı birimleri de yeni belgenin kapsamına eklemek isterse ilave birimlerin içerdiği tüm sınavlara katılmalıdır. Çalışma kayıtlarının uygun ve yeterli bulunması ve ilave birimlerin sınavlarında başarılı olması hâlinde başvuru sahibi için ilave birimleri içeren belge düzenlenir.

 

 • Çalışma kayıtları sunamayan başvuru sahibi ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen belge yenileme sınav(lar)ına girebilir. Sınav(lar)da başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.

 

4.3.2. Sınavla belge yenileme

 

 • Beyaz Belgelendirme, başvuru sahibinin sunmuş olduğu sınavla belge yenileme başvuru evraklarını değerlendirir. Başvurunun uygun bulunmaması hâlinde Beyaz Belgelendirme başvuru sahibinden eksiklikleri gidermesini ister. Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi, ilgili ulusal yeterliliğin belge yenileme şartlarında belirtilen sınav(lar)a tabi tutulur.
 • Başvuru sahibi ilgili ulusal yeterliliğin içerdiği performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz. Sadece Çelik Kaynakçısı UY belirlitildiği üzere sınavların tümüne katılır.
 • Beyaz Belgelendirme, başvurusunu uygun bulduğu başvuru sahibi için belge yenileme başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde başvuru değerlendirme, sınav yapma ve karar verme işlemlerini tamamlar. Sınav(lar)da başarılı olan başvuru sahibi için Beyaz Belgelendirme belge yenileme kararı alır ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığı talep eder.
 • MYK Web Portal üzerinden sınavsız belge yenileme bölümü üzerinden işlemleri gerçekleştirir.
 •  Belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi, başarısız olduğu sınav(lar)a başvuru dönemi içerisinde Beyaz Belgelendirmede girmesi hâlinde önceden başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur.
 • İlk defa girdiği belge yenileme sınavlarında başarısız olan kişilere Beyaz Belgelendirme tarafından başvuru dönemi içerisinde ilave sınav ücreti alınmadan en az bir kez daha sınav imkânı sağlanır.
 • Sınavlar sonucunda ilgili ulusal yeterlilikte yer alan birimlerin gruplandırılma alternatiflerinden herhangi birine ulaşan başvuru sahibi için başarılı olduğu gruplandırılma alternatifine göre belge düzenlenebilir.

 

 

4.4. Ulusal yeterliliklerin güncellenmesi durumunda belge yenileme faaliyetleri

 

 • Bir ulusal yeterlilik güncellenmiş ve başvuruyu alan Beyaz Belgelendirme yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşımışsa belge yenileme faaliyetleri güncel ulusal yeterliliğe göre gerçekleştirilir. Beyaz Belgelendirme yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşıyıncaya kadar belge yenileme faaliyetlerini yetki kapsamındaki ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre gerçekleştirebilir.
 • Belgelendirme programında ilave değerlendirme gerektirecek şekilde bir değişiklik olduğunda söz konusu kişilere belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmak üzere olduğunu ve belge yenilemek için izlemeleri gereken adımları SMS/e-posta/telefon iletişim araçlarıyla bildirir.
 • Bir ulusal yeterlilikte ilave ölçme-değerlendirme gerektiren değişiklik(ler) yapılması durumunda belge yenilemek isteyen başvuru sahibi yeterlilikte yapılan değişiklik(ler)e ve belirtilen şartlara uygun şekilde ölçme-değerlendirmeye tabi tutulur ve başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.
 • Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren birden fazla ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibi için birden fazla belge düzenlenebilir.
 • Birden fazla ulusal yeterlilik yürürlükten kaldırılarak yerine söz konusu ulusal yeterliliklerin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibine yeni ulusal yeterlilikte belge düzenlenir.
 • Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulmaması durumunda; yürürlükten kaldırılan ulusal yeterlilikte daha önce belge almış kişiler belgelerinin geçerlilik sürelerinin sonunda belge yenileyemezler.

 

 

4.5. Belge yenileme faaliyetlerine ilişkin bedeller

 

 • Beyaz Belgelendirme; kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme ücreti ve yetki kapsamında yer alan her bir ulusal yeterlilik için ayrı ayrı olacak şekilde sınavla belge yenileme ücretlerini belirler ve söz konusu ücretleri Kuruma bildirir. Kurumun onaylaması hâlinde belge yenileme ücretleri Kurumun ve Beyaz Belgelendirme internet sitelerinde yayımlanır.
 • Çalışma kayıtları değerlendirilmesiyle belge yenilemede Beyaz Belgelendirme, başvuru sahibinden belge masraf karşılığı dışında ilave ücret talep edebilir. İlave ücret; kanıt değerlendirmesiyle belge yenilemede belge masraf karşılığının iki katını, kanıt ve portfolyo değerlendirilmesiyle belge yenilemede ise Beyaz Belgelendirmenin ücret tarifesinde ilgili ulusal yeterlilik için belirtilen toplam sınav ücretinin yarısını aşamaz.
 • Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi belge masraf karşılığını belge yenileme kararını veren Beyaz Belgelendirme banka hesabına yatırır. Beyaz Belgelendirme belge yenilemeye hak kazanan kişilerin belge basım talebini Kuruma iletmeden önce belge masraf karşılıklarını Kurum banka hesabına aktarır. Belge masraf karşılığının yatırıldığını gösteren doküman, belge yenilemeye hak kazanan kişilerin bilgileri ile birlikte Kuruma iletilir. Belge yenilemeye hak kazanamayan kişilerden belge masraf karşılığı alınmaz.

 

 

 

 

 

11UY0011-3/03 Ahşap Kalıpçı

Gözetim Sıklığı: ---

Belge Yenileme: Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

11UY0012-3/03 Betonarme Demircisi

Gözetim Sıklığı: ---

Belge Yenileme: Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

16UY0253-2/00 İnşaat İşçisi

Gözetim Sıklığı: ---

Belge Yenileme: Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

11UY0010-3/04 Çelik Kaynakçı

Gözetim Sıklığı: Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belge Yenileme: Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir. b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.

 

16UY0266-3/01 Mermer-Doğaltaş Ocakçısı

Gözetim Sıklığı: ---

Belge Yenileme: Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

 

 

17UY0315-3/00 Mermer-Doğaltaş İmalat Elemanı

Gözetim Sıklığı: ---

Belge Yenileme: Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

16UY0267-4/01 Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı

Gözetim Sıklığı: ---

Belge Yenileme: 5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

10UY0002-3/03 Makine Bakımcı / 10UY0002-4/03 Makine Bakımcı

Gözetim Sıklığı: ---

Belge Yenileme: 5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

15UY0205-3/00 Köprülü Vinç Operatörü

Gözetim Sıklığı: ---

Belge Yenileme: 5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

18UY0379-3/00  Yeraltı Hazırlık İşçisi/ 18UY0379-4/00 Yeraltı Hazırlık İşçisi

Gözetim Sıklığı: ---

Belge Yenileme: Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

 

 

 

 

 

18UY0363-4/00 Mekanizasyon İşçisi

Gözetim Sıklığı: ---

Belge Yenileme: Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

16UY0265-3/01 Kırma Eleme Tesis Operatörü

Gözetim Sıklığı: ---

Belge Yenileme: Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

ATIF

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar