ÜST YÖNETİM

GİZLİLİK VE TARAFSIZLIK NİYET BEYANI

 • Ulusal yeterlilik belgelendirme hizmetlerimizde tüm taraflara karşı eşit mesafede bulunduğumuzu, her koşulda bilgilerin gizliliğini ve adayların haklarını koruyacağımızı, adil, tarafsız ve eşit davranacağımızı, faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için gerekli tüm kaynakları sağlayacağımızı,
 • Tüm çalışma ekimizle beraber öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde hareket edeceğimizi ve ilgili durumları şeffaf bir şekilde yürüteceğimizi,
 • Belgelendirme faaliyetlerimizin başlangıcından sonuçlanmasına kadar tüm proses aşamalarında bağımsız  ve tarafsızlığımızı olumsuz yönde etkileyebilecek, zedeleyebilecek idari, ticari ve mali hiçbir faaliyette bulunmayacağımızı,
 • Finansal çıkar, gelir ve kar beklentisi gibi çıkarlar için  hiçbir şekilde ve hiçbir şartta belgelendirme kararını değiştirmeyeceğimizi, objektifliğimizi bozmayacağımızı,
 • İnsan kaynağı yönetimi, belgelendirme sistemi yönetimi ve finans yönetimi usul ve esaslarımızı tarafsızlığımızı sürekli kılmak üzere oluşturduğumuzu ve uyguladığımızı,
 • Potansiyel çıkar çatışmalarını etkin analiz yöntemleri ile tespit ederek önleyici faaliyetler ile değerlendirdiğimizi, önlemleri sürekli gözden geçirdiğimizi ve objektif de gözden geçirdiğimizi, analiz sonuçlarına uygun olarak bütün faaliyetlerimizi yürüttüğümüzü ve bu sayede objektifliği sürekli kıldığımızı, tedbirli çalışmalara rağmen çıkar çatışmasının yaşanması halinde kati suretle belgelendirme hizmetine devam edilmeyeceğini,
 • Tüm paydaşlarımızla (hissedar, yönetici, çalışan, hizmet sağlayıcı, hizmet sunulan) arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik uygulanan tedbirler ile objektif çalışma koşullarından emin bir şekilde endişeye mahal vermeden gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin kararlarımızın elde edilen sonucunun objektif deliller ile verdiğimizi ve diğer taraflardan etkilenmeyecek şekilde tedbirler alarak yürüttüğümüzü,
 • Sınav görevlilerimiz dahil tüm sınav ve değerlendirme personelimizin öncesinde, esnasında ve sonrasında hizmet sunulan kişiler ile aralarında ticari ve/veya diğer her türlü ilişkiden (kan bağı, yakın ilişki vb.)  uzak olduklarına dair taahhütlerini aldığımızı ve bu taahhütleri sürekli doğrulayarak garanti altına aldığımızı,
 • Karar Vericilerimizi, hizmet sunduğumuz kişilerin sadece ve sadece belgelendirme kararlarını verecek kapsamda, kesinlikle sınav değerlendiriciliğini yapmayacağı ve çıkar çatışmasına neden olabilecek ilişkilerinin bulunmadığına dair taahhüdü aldığımızı ve bu taahhütleri sürekli doğrulayarak garanti altına alarak görevlendirdiğimizi,
 • Çalışanlarımızın görev ve sorumluluklarını yerine getirirken verdikleri kararlar ile elde ettikleri maddi kazançlarla ilişkili olmadığını, disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbirleri aldığımızı,
 • Çalışanlarımızın iş yoğunluğu nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması yaşamaması için yetkin ve yeterli insan kaynağına sahip olacağımızı,
 • Hizmet sunulan kişilere eğitim uygulamaları dâhil iç denetim hizmeti sunmayacağımıza,
 • Faaliyetlerimizi insan haklarına saygı çerçevesinde ve hukukun üstünlüğü ilkesi ile yerine getirirken TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK unsurlarını personel belgelendirme yönetim sistemimiz kapsamında tüm niyet beyanlarımızdan ve komisyon çalışmalarımıza onaylı sözleşmelerimizden risk analizlerimize kadar tüm mevcudiyetimizle  garanti altına aldığımızı beyan ve taahhüt ederiz.  

 

GENEL MÜDÜR

RESUL SÜNDÜK