Beyaz Belge

TS EN ISO/IEC 17024 Personel Uygunluk Değerlendirmesi “Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar” standardı kapsamında akreditasyon şartlarına haiz olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu hizmeti sunmaktadır.   

Sınav ve belgelendirme hizmetlerinde;

aşağıda belirtilen prosesler ve başta tarafsızlığın sağlanması, her türlü çıkar çatışmasının önlenmesine yönelik ‘Üst Yönetim Gizlilik Ve Tarafsızlık Niyet Beyanı’nı benimseyerek faaliyetlerini

gerçekleştirir ve taahhüt altına alır.   

 

Ölçme ve değerlendirme;

 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin açık, adil ve önyargıdan uzak olmasının sağlanmasını,
 • Kayıtların ve değerlendirme kararlarının mevzuata göre doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının sağlanması ve gereken tüm kaynakların temin edilmesini,
 • Değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasının sağlanmasını,
 • Görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin geliştirilmesini. 

 

Fırsat eşitliği;

 • Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasını,
 • Herkes için ölçme ve değerlendirilme imkânına erişim sağlanmasını, 
 • Özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarının dikkate alınmasını,
 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasının ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesinin sağlanmasını.

 

Kalite güvence;

 • Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulmasının sağlanmasını,
 • Yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerin ve yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirmesindeki kalite standardının sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontrollerin sağlanmasını.

 

İç doğrulama;

 • Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına almak için iç doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesini,
 • İç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olmasını ve tüm değerlendiriciler ile tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini kapsamasının sağlanmasını,
 • İç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olmasının sağlanmasını,
 • İç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının sağlanmasını.

 

İtiraz ve şikâyetlerin değerlendirilmesi;

 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesinin veya bu kararlara itiraz edebilmesinin sağlanmasını,
 • Beyaz Belgenin sunduğu hizmetlere ilişkin şikâyetlerin dikkate alınmasının sağlanmasını, 
 • Tüm adayların itiraz/şikâyet yönetimine ve prosedürüne ilişkin olarak bilgilendirilmesini,
 • Öncelikli olarak itirazda bulunan aday ve ilgili değerlendiricinin uzlaşmaya varmalarının sağlanması,
 • Aşamalı bir temyiz prosedürünün işletilmesini,
 • Açıklık ve adilliğin sağlanması için her itiraz/şikâyetin standardize edilmesi ve kayıt altına alınmasını,
 • MYK tarafından istendiğinde araştırılabilmesi için her itiraz/şikâyet kaydının saklanmasını.

 

İş sağlığı ve güvenliği ve risk yönetimi;

 • Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına yeterince dikkat edilmesinin sağlanmasını,
 • Personelin, adayların, ziyaretçilerin, denetçilerin, yüklenicilerin ve diğer personelin kendilerine ve birbirlerine karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal yükümlülükleri bulunduğunun belirtilmesini,
 • İş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerinin etkili olmasının, gerektiği şekilde kullanılmasının, ve sürdürülmesinin sağlanması amacıyla yıllık denetimler gerçekleştirilmesini,
 • Potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve en aza indirgenmesi amacıyla yıllık iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmelerinde bulunulmasını,
 • Tüm kişilerin ilgili risklerden haberdar olmalarını ve gereken eylemleri yerine getirmelerini veya bunların yerine getirilmesine nezaret etmelerinin sağlanması amacıyla bilgi, talimat, eğitim sağlanmasını ve gözetimde bulunulmasını,
 • İşyerinde sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuat ve MYK’nın ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesis sağlanmasını, 
 • İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen hususlara ilişkin olarak personele ve adaylara danışılmasını, Güvenli çalışma sistemlerin uygulanması ve risk teşkil eden durumların kontrol altında tutulmasını, İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iyi uygulamaların güncel olarak uygulanmasını ve tüm ilgili mevzuat ve yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulmasının sağlanmasını.

 

Personel eğitimi ve geliştirme;

 • Tüm personelin, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasının sağlanmasını, Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının değerlendirilmesinin ve karşılanmasının sağlanmasını,
 • Tüm yeni personelin, ekibe katıldığında uygun uyum eğitimini almasının sağlanmasını, bu uyum eğitiminin uygun eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tanımlanmasını da içermesini,
 • İstihdam edilen tüm personele işe başlamalarından önce uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi ve bu eğitimin acil durum prosedürlerini de kapsamasını,
 • Tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşılması ve tüm personel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişim sağlanmasını.

 

Belgelerin kötüye kullanımını engelleme;

 • Belgelerin personel-adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirgenmesini,
 • Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt verilmesini,
 • Açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasının standardize edilmesi ve kayıt altına alınmasını,
 • Kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunulmasını.

 

Uygun olmayan faaliyet;

 • Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini,
 • Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesinin sağlanmasını.

 

 

Teminatı altına almıştır.

Resul Sündük, Genel Müdür